Staff Director Takashi Sunaga
 A . Director  Yoshiko Sato
   
Instructor Brass Shigeki Kono
 Akira Nakayama
 Takafumi Amano
 Battery Hajime Nogami
 Yosuke Shimosato
 Front Pit Kumi Sakurai
 Color Guard Takayuki Seguchi
 Visual Shigeki Kono
     
Support staff     Noriyoshi Koike
  Tadayuki Morita
  Hiroshi Obata