Staff Director Takashi Sunaga
 A . Director  Yoshiko Sato
   
Instructor Brass Shigeki Kono
 Akira Nakayama
 Takafumi Amano
 Battery Hajime Nogami
 Front Pit Kumi Sakurai
 Mami Honma
 Color Guard Takayuki Seguchi
 Visual Shigeki Kono
     
Support staff     Noriyoshi Koike
  Tadayuki Morita
  Akira Tsuyuki 
  Hiroshi Obata
  Satoshi Saito